Koncepcja pracy
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 162
im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
w ŁodziWstęp

Nazywam się Maria Wartołowska, od 1 września 2017 roku powierzono mi funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka -Jeziorańskiego w Łodzi. Wcześniej przez siedemnaście lat byłam w niej wicedyrektorem. Z zawodu jestem pedagogiem opiekuńczo - wychowawczym, terapeutą pedagogicznym, socjoterapeutką dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, posiadam uprawnienia do zarządzania w oświacie.

Pełniąc funkcję wicedyrektora w SP 162, byłam odpowiedzialna za wychowanie, dydaktykę i integrację. Przez ostatnie kilkanaście lat organizowałam pracę szkoły, układając tygodniowy rozkład zajęć i dyżurów międzylekcyjnych oraz zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Byłam odpowiedzialna za diagnozy umiejętności szkolnych na wszystkich poziomach edukacyjnych. Wspólnie z nauczycielami analizowaliśmy ich wyniki i wyznaczaliśmy zadania naprawcze. Przygotowywałam sprawdzian w klasie szóstej zgodnie z procedurami OKE. Prowadziłam zespół tak, aby oddziaływania dydaktyczne przynosiły skuteczne efekty. Nasze wyniki kształtowały się na  poziomie wysokim, kilkukrotnie na bardzo wysokim. Koordynowałam konkursy szkolne i pozaszkolne, w których nasi uczniowie zdobywali liczne laury i wyróżnienia. Byłam, i jestem, bardzo zaangażowana w nauczanie języka niemieckiego w naszej szkole. Od kilku lat prowadzimy oddziały z rozszerzoną nauką tego języka, a uczniowie w piątej i szóstej klasie zdają certyfikowany egzamin Fit A1 i Fit A2. W sumie ponad pięćset dzieci uzyskało ten certyfikat. Obecnie prowadzimy klasy dwujęzyczne. 

Nasza placówka jest jedną z bardziej usportowionych szkół w Łodzi.

Szkoła Podstawowa nr 162 posiada tytuł Lidera Integracji, co jest zasługą całego zespołu kierowanego przeze mnie. Wielokrotnie prezentowaliśmy efekty pracy na licznych konferencjach organizowanych przez Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. Nadal inspiruję zespół do rozwoju umiejętności w zakresie nauczania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z racji swoich kompetencji w tym zakresie i długoletniego doświadczenia jestem doradcą we wszystkich trudnych przypadkach w bardzo licznej populacji uczniów. Ciągle stajemy przed nowymi problemami związanymi ze  skomplikowanymi możliwościami poznawczymi naszych podopiecznych. Nadrzędnym zadaniem jest dla nas znalezienie właściwej  drogi do tego, aby ich rozwój przebiegał jak najefektywniej.

W pracy wychowawczo - dydaktycznej wychowujemy dzieci tak, aby rozumiały potrzeby innych. Zdrowe uczą się razem z niepełnosprawnymi, dzięki czemu jedne i drugie czerpią z tego korzyści. Uczniowie objęci są różnego rodzaju intencjonalnymi zajęciami: integracyjnymi, uświadamiającymi potrzeby i ograniczenia kolegów niepełnosprawnych. Uczestniczą w projektach szkolnych, osobiście doświadczają jak to jest, gdy się ma całościowe zaburzenia rozwojowe lub porusza się na wózku.  Najbardziej wartościowe dla naszych uczniów jest wspólne przebywanie podczas lekcji w szkole oraz spędzanie razem czasu wolnego, na wycieczkach i wyjściach do teatrów, kin, muzeów.

 

             

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej

 

 Obecna sytuacja szkoły

        

         Szkoła Podstawowa nr 162 mieści się w dwóch budynkach: przy ulicy Strzeleckiej 5 uczą się oddziały I-III,  a przy ulicy Powszechnej 15 klasy IV-VII.

            Budynki przy ul. Powszechnej są zmodernizowane pod względem termicznym, ocieplone, z wymienionymi oknami i z nową instalacją grzewczą. 

            Ze środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski zostało rozbudowane boisko szkolne, powstała bieżnia, skocznia, boiska do piłki siatkowej. Rada Osiedla Chojny przeznaczyła środki na modernizację stołówki i części chodnika wokół gmachu przy ul. Strzeleckiej 5.

          Kadrę szkoły stanowią w większości nauczyciele z dużym stażem, którzy osiągnęli stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

            Dla klas I -V realizowany jest program, w którym uczniowie otrzymują owoce, warzywa i mleko lub jego przetwory. Dla wszystkich uczniów z poziomu klasach drugich wdrażamy  program „Szachy w szkole”.

            Realizujemy cyklicznie  projekty:

- Tydzień Świadomości Dysleksji.

- Dzień Patrona.

- Dzień Świadomości Autyzmu.

- Kolorowe Dni Bezpiecznej Szkoły.

- Wiosenny Rajd Szkolny dla uczniów klas IV

- Dzień Dziecka.

- Gra terenowa – dla uczniów klas V

            Zamierzamy kontynuować to, co wyróżnia naszą placówkę spośród innych. Projekty szkolne inspirują, zachęcają do aktywności i kształtują umiejętności współpracy. Dają też dzieciom i nauczycielom możliwość pokazania swoich mocnych stron, które nie zawsze widać w tradycyjnej edukacji. Będziemy zmierzać do tego, aby rozszerzająca się populacja uczniów otrzymała atrakcyjną propozycję projektów szkolnych.

Zachęcamy do aktywności fizycznej:

- Turniej Mikołajkowy tenisa stołowego.

- Turniej Fair - Play „Piłka goni piłkę”

- Cała Polska Biega dla uczniów - klas IV - VI.

            Uczestniczymy w sportowej rywalizacji między szkołami w wielu dyscyplinach, zdobywamy prestiżowe miejsca. W Turnieju Pawła Gozdana w 2016 roku zakwalifikowaliśmy się do rozgrywek ogólnołódzkich. W czwórboju lekkoatletycznym nasi uczniowie zajęli III miejsce, w Orlikowej Lidze Mistrzów I miejsce w powiecie łódzkim, a  w piłce ręcznej dziewcząt I miejsce w Łodzi. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju dzieci, dlatego chcemy, aby i w tym zakresie wykorzystać to, co przez lata wspólnie wypracowaliśmy i rozszerzyć działalność szkoły w tym zakresie. 

            Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie. Co roku organizujemy pracę tak, aby kształtować wśród uczniów postawy prozdrowotne. Zajmowaliśmy się już: hałasem, higieną, prawidłowym odżywianiem, profilaktyką nadwagi itp. W bieżącym roku szkolnym będziemy pracować nad właściwą aktywnością podczas przerw międzylekcyjnych.

 

Możliwości rozwoju szkoły

 

Moja wizja rozwoju Szkoły zakłada wdrożenie założeń reformy edukacji, rozwijanie  mocnych stron szkoły, jak i korzystanie z dobrych rozwiązań Publicznego Gimnazjum nr 43. Zdaję sobie sprawę z rozszerzającego się grona pedagogicznego, które należy zintegrować
i przygotować się do nowych zadań oraz wyzwań. W tak dużym zespole bardzo ważna jest komunikacja i spójność działań. Zwiększająca się populacja uczniów również stanowi wyzwanie. Tym istotniejsze, że starsza młodzież będzie wdrażana przez nas do większej samodzielności i współodpowiedzialności za to, co dzieje się w szkole. Kierując placówką, w pierwszych dwóch latach, będę koncentrowała się na możliwie płynnym i bezbolesnym wprowadzeniu założeń reformy edukacji tak, aby uczniowie i ich rodzice widzieli, że nasze działania skierowane są na wszechstronny rozwój powierzonych nam dzieci, a nauczyciele mieli poczucie bezpieczeństwa wynikające z gwarancji zatrudnienia i dobrze zorganizowanych procesów zachodzących w szkole.

 

Główne kierunki możliwości rozwoju Szkoły Podstawowej

 

·         Poprawa infrastruktury, bazy i warunków.

Środowisko rodziców zamieszkałych na terenie obwodu szkoły zawsze było wymagające. To ono doprowadziło do tego, że staliśmy się placówką prowadzącą oddziały integracyjne. Dzisiaj to właśnie rodzice motywują nas do podejmowania wspólnych przedsięwzięć poprawiających warunki nauczania, pomagają w zdobyciu funduszy na remonty. Wymagają od nas bardzo dobrze zorganizowanej placówki i  rzetelnej pracy. Chcą, by ich dzieci uczęszczały do dobrze wyposażonej, estetycznej oraz zadbanej szkoły. Będę utrzymywać tę tendencję, zachęcając do współpracy większą rzeszę rodziców.

Poczynię bardziej dynamiczne kroki w celu rozwiązania problemu zbyt ciężkich plecaków. Istniejące w szkole wspólne szafki dla całej klasy, nie spełniają swojego zadania.

Zamierzam doprowadzić do wyposażenia wszystkich sal lekcyjnych w rzutniki multimedialne tak, aby można było korzystać z zasobów internetowych i wykorzystywać
e-podręczniki.

Korzystamy z pomieszczeń Gimnazjum nr 43, gdzie pracownia fizyczna jest w złym stanie. Zamierzam doprowadzić do wyposażenia jej w pomoce umożliwiające realizację podstawy programowej w zakresie nauczania tego przedmiotu. Długa sala gimnastyczna wymaga generalnego remontu, który zamierzam w najbliższym czasie przeprowadzić. Wokół budynku „małej szkoły” jest częściowo  zdewastowany chodnik. Dołożę wszelkich starań, aby doprowadzić do jego wymiany. W oparciu o środki z Budżetu Obywatelskiego, które udało się nam pozyskać, dzięki dużemu zaangażowaniu  środowiska związanego ze szkołą, powstanie nowy parkan wokół gmachu przy ulicy Strzeleckiej. W tym też budynku odblokowują się pomieszczenia po oddziałach przygotowujących do nauki szkolnej. Zamierzam stworzyć tam centrum zajęć rewalidacyjnych. Pomieszczenia doskonale nadają się do tego, dzięki ich bliskiemu sąsiedztwu będzie można zdecydowanie lepiej wykorzystać istniejące pomoce. W placówce funkcjonują dwie biblioteki, jedna z nich wymaga generalnego remontu, który zamierzam przeprowadzić tak, aby pomieszczenia przyciągały i zachęcały uczniów do czytania.

W szkole brakuje pracowni do aktywności plastycznej. Ten problem jest bardzo widoczny przy realizacji projektów. W każdej klasie realizowany jest przedmiot plastyka, który wymaga specyficznych warunków. Do tej pory plastyka była realizowana w każdej sali lekcyjnej. Doprowadzę do zorganizowania pomieszczenia z wodą, odpowiednio oświetlonego,  wyposażonego w miejsca do wykonywania oraz ekspozycji prac plastycznych.  

W szkole funkcjonują dwie świetlice, które otaczają opieką ponad czterystu uczniów. Wychowawcy są odpowiedzialni za przeprowadzanie dzieci między budynkami, za obsługę obiadów - są to czynności bardzo absorbujące i czasochłonne. Zamierzam udoskonalić system udostępniania obiadów i poszerzyć powierzchnię świetlicy poprzez wykorzystanie ostatnio wyremontowanej stołówki.

 

·         Tworzenie szkoły otwartej na projekty.

Bierzemy udział w projektach Erasmus+ oraz POWER współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej. Obecnie realizujemy dwa projekty: jeden skierowany jest do uczniów i przebiega pod hasłem „Czujemy, a więc uczymy się”. W ramach tego projektu dzieci pracują nad emocjami, ich identyfikacją i umiejętnościami radzenia sobie z nimi. Drugi projekt realizowany przez naszą szkołę służy rozszerzaniu kompetencji dydaktycznych i językowych nauczycieli. Udział w projektach jest niezwykle inspirujący, daje możliwość obserwacji działań w różnych krajach, służy wymianie poglądów, wytwarza potrzebę wprowadzania innowacji, poszukiwania jak najefektywniejszych rozwiązań. Wzbogaca bazę materialną szkoły. Będę inspirować grono pedagogiczne do szerszego udziału w projektach, przekonywać do tego typu działań i uwidaczniać korzyści, jakie z nich wynikają. Będziemy nauczać starszych uczniów, a więc i możliwości związane z ich wyjazdami zwiększą się. Do tej pory braliśmy udział w projektach, w których porozumiewaliśmy się językiem angielskim. Teraz będę zabiegać o udział w projektach i wymianach niemieckojęzycznych, a to z uwagi na znaczną populację uczących się w klasach z rozszerzonym językiem niemieckim oraz w klasach dwujęzycznych.

Od tego roku szkolnego prowadzimy dwa oddziały dwujęzyczne, z pięcioma godzinami języka niemieckiego, w tym jedną z Native speakerem i dwa przedmioty z wprowadzanym słownictwem niemieckim. Natomiast w klasie ósmej uczniowie przystąpią do egzaminu certyfikowanego DSD.

W ubiegłym roku szkolnym, dzięki współpracy z Łódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym, prowadziliśmy dwie grupy SKS-u: piłkę nożną i piłkę ręczną. Chcemy utrzymać te grupy, zainteresowanie jest duże, a efekty są satysfakcjonujące. Od tego roku szkolnego  prowadzimy treningi piłki ręcznej w ramach Ośrodka Szkolenia w Piłce Ręcznej, programu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jako dyrektor będę wspierała tę inicjatywę.

Od dwóch lat uczestniczymy w projektach rozbudzających wśród naszych uczniów potrzebę czytania. Od 2016 roku  uczestniczymy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Działania podjęte w tym zakresie będę dalej kontynuować i rozszerzać. Dzięki uczestnictwu w programach pozyskaliśmy wiele ciekawych pozycji książkowych, należy więc je upowszechniać, zachęcając w różny sposób dzieci do czytania.

W roku 2015 wygraliśmy konkurs na moją Wymarzoną Ekopracownię. Zachęcę do ponownego przystąpienia do niego w celu doposażenia istniejącej bazy.

 Moje wieloletnie nasadzanie roślin, które pierwotnie miało za zadanie poprawienie estetyki wokół szkoły, utworzyło znakomitą bazę do powstania ścieżki dydaktycznej. Utworzymy wokół szkoły ścieżkę dydaktyczno - sensoryczną. Będzie służyła poznawaniu roślin, jak i umożliwi pobudzenie narządów zmysłów dotyku i węchu, co wzbogaci gamę terapii skierowaną do dzieci autystycznych. Na ten projekt zamierzam pozyskać środki
z WFOŚiGW, który wspiera tego rodzaju inicjatywy.

Z naszej przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie czerpiemy duże korzyści. Korzystamy z programów edukacyjnych, mobilizujemy się do aktywności poszerzającej świadomość zachowań prozdrowotnych u naszych uczniów. Zamierzam kontynuować uczestnictwo i wzbogacać je o nowe elementy. 

 

·         Zwiększenie efektywności w zakresie dydaktyki.

Zamierzam nadal wdrażać zespół do świadomego oddziaływania na uczniów
w oparciu o osiągnięcia współczesnej psychologii rozwojowej, neuropsychologii i innych dziedzin nauki zajmujących się skutecznym nauczaniem. W prowadzonym przeze mnie nadzorze pedagogicznym, zwrócę uwagę na stawianie przez nauczycieli celów krótkoterminowych na każdej jednostce dydaktycznej, na budowaniu połączeń między przedmiotami, na kształtowaniu umiejętności pracy w grupie, umiejętności prezentacji swoich osiągnięć, na dawaniu uczniowi konstruktywnej informacji zwrotnej, która ma za zadanie wzmacniać go, a nie przyczyniać się do utraty wiary we własne możliwości. Zamierzam doprowadzić do tego, aby wszyscy nauczyciele w naszej szkole znali zasady skutecznego uczenia się i umieli je kształtować u uczniów.

Będę zachęcała nauczycieli do pisania własnych programów nauczania bądź modyfikowania istniejących. Wychodzę z założenia, że wówczas będą bardziej efektywnie uczestniczyli w procesie, ponieważ będzie on oparty na ich umiejętnościach i doświadczeniu.

Zamierzam poprowadzić zespół tak, aby skutecznie przygotować się do egzaminu
w klasie ósmej, by wynik był satysfakcjonujący dla nas i umożliwił uczniom dalszą naukę
w wybranych szkołach.

Będę stwarzała warunki do szerokiego udziału naszych uczniów w różnorodnych konkursach, olimpiadach i przeglądach tak, aby mieli możliwość przeżyć sukces, który buduje poczucie własnej wartości i daje motywację do dalszej wytężonej pracy.

Z uwagi na zmieniającą się populację uczniów doprowadzę do modyfikacji
i rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych tak, aby uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.

 

·         Poprawa efektywności w zakresie  wychowania i opieki.

Z uwagi na nauczanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych szczególnie ważne jest kształtowanie u uczniów postaw tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka. Będę inspirowała do organizowania różnego rodzaju warsztatów, zajęć i do codziennej pracy w poszanowaniu drugiego człowieka.

Będę zachęcała do rozwijania samorządności uczniów poprzez wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego, jak i do stworzenia większej przestrzeni do działania dla organizacji ZHP i ZHR w naszej szkole.  

Szczególną rolę w moich działaniach poświęcę rozwijaniu idei wolontariatu wśród społeczności szkolnej. Uważam, że wdrożenie tego typu działań wśród uczniów umożliwi im zdobycie nowej wiedzy, umiejętności oraz stawania się bardziej otwartym na potrzeby innych.  Działania wolontariatu, które dla naszej placówki mają wyjątkowe znaczenie, zamierzam realizować również poza terenem szkoły, celem wsparcia społeczności i środowiska lokalnego.

Patronem naszej szkoły jest Jan Nowak – Jeziorański. Przybliżając sylwetkę tego wybitnego Polaka, uczymy patriotyzmu i odpowiedzialności za ojczyznę. Moim zadaniem będzie inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowych atrakcyjnych form pracy
z uczniem oraz nad rozwijaniem postaw patriotycznych.

Wspólne z zespołem pomocy psychologiczno - pedagogicznej opracujemy plan warsztatów, jak i innych aktywnych form propagujących właściwe zachowania wolne
od przemocy i od eksperymentowania z używkami. W moim osądzie należy nadal pracować nad właściwą komunikacją i budowaniem umiejętności rozwiazywania sytuacji konfliktowych.

Będę stwarzała przestrzeń do organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi; pisarzami, sportowcami, naukowcami. Uważam, że poznawanie autorytetów pozytywnie wpływa na aspiracje uczniów.

Specyfika Szkoły Podstawowej nr 162 wymaga postawienia spraw dotyczących bezpieczeństwa naszych podopiecznych na pierwszym planie. Priorytetem dla mnie, jako dyrektora szkoły, będzie zatem stworzenie takich warunków nauki i pracy, aby wszyscy czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie. Zamierzam poddać weryfikacji istniejące procedury i opracować nowe, uwzględniające zwiększenie się liczebności uczniów. Wdrożę działania profilaktyczne ukierunkowane na uczniów wchodzących w okres adolescencji, czyli 7 i 8 klas.

 

·         Doskonalenie organizacji pracy w szkole.

Jesteśmy bardzo dużą szkołą i dlatego potrzebujemy doskonalenia organizacji pracy. Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, a znaczna jej część oprócz przygotowania przedmiotowego, posiada kwalifikacje do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Organy szkoły, jakimi są: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski znają swoje zadania. Jako dyrektor zadbam o bardziej skuteczną współpracę ze wszystkimi organami szkoły. Z uwagi na zmiany w oświacie potrzebna jest zmiana wszystkich dokumentów wewnątrzszkolnych: Statutu, Programu Wychowawczo -Profilaktycznego, Przedmiotowych Zasad Oceniania dla poziomów, które będą realizowały nową podstawę programową. Według mnie trzeba też przeanalizować wszelkiego rodzaju regulaminy regulujące życie szkoły. Niezbędna jest jasność i czytelność wymagań, przydział zadań oraz odpowiedzialności, przemyślany i konsekwentny nadzór pedagogiczny. Czynniki te uregulują i wprowadzą ład organizacyjny,  który w tak dużej placówce, jak nasza, jest niezbędny.

Zamierzam powoływać do konkretnych potrzeb zespoły zadaniowe i podnieść do wysokiej rangi lidera zespołu, z jasno określonymi celami pracy, terminami
i odpowiedzialnością, aby to, co robimy w naszej szkole było bardziej widoczne dla wszystkich podmiotów zainteresowanych jej działalnością. Zamierzam powołać zespół ds. aktualizacji strony www. Moim zdaniem powinno się na niej w szerszym zakresie prezentować osiągnięcia uczniów i szkoły, jak i wykorzystywać ją w celach promocyjnych.

Ja i zespół przeze mnie kierowany będzie efektywnie współpracował z Radą Osiedla Chojny, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddziałem Łódź - Górna, PCK, MOPS-em, Caritasem, Towarzystwem Aktywnej Rehabilitacji, Biblioteką Publiczną, Domem Literatury, Domem Dziennego Pobytu nr 2, Stowarzyszeniem Hipokamp.

            Zamierzam szerzej otworzyć szkołę na potrzeby środowiska lokalnego poprzez organizację imprez integrujących, pikników rodzinnych, animacji dla dzieci nie uczęszczających jeszcze do szkoły.

 

 

Podsumowanie

 

Skuteczna realizacja wyznaczonych kierunków rozwoju szkoły wymaga współdziałania całej społeczności szkolnej. Niezwykle ważną rolę wspierającą pełnią tutaj również związki zawodowe, które mają w naszej szkole swoich przedstawicieli. Uważam za niezwykle istotne kontynuowanie wypracowanych do tej pory sposobów postępowania i rozwiązywania spraw we współpracy z działaczami związkowymi. Jestem przekonana, że wszelkie decyzje podejmowane wspólnie  wpłyną pozytywnie na rozwój i funkcjonowanie naszej placówki. We współczesnym świecie zmiany następują tak szybko, że trudno przewidzieć, co będzie w niedalekiej przyszłości. Uważam, że przedstawiona powyżej koncepcja będzie ewaluowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb szkoły. Tak olbrzymia organizacja jak nasza niesie ze sobą ogromny potencjał, ale też wyzwania komunikacyjne i konieczność planowania działań z dużym wyprzedzeniem. Priorytetowe zadanie na „już” to wprowadzenie placówki w zadania ośmioletniej szkoły podstawowej.