REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW
PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH
w Szkołe Podstawowej Nr 162
im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
w Łodzi 1. Przerwa międzylekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek, korzystanie z toalety.
 2. Uczeń spędza przerwę poza salą lekcyjną (z wyjątkiem klas integracyjnych) na korytarzu, hallu, gdzie przebywa pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 3. Podczas przerwy uczeń spędza czas w rejonie sali, w której będzie miał lekcję, nie biega bez potrzeby po całym budynku szkolnym.
 4. Wszelkie problemy wynikłe podczas przerwy z rówieśnikami, zauważone sytuacje zagrażające bezpieczeństwu (pęknięta szyba, rozlana na podłodze ciecz, uszkodzona powierzchnia podłogi, wystający przewód elektryczny itp.) uczeń zgłasza dyżurującemu na korytarzu nauczycielowi.
 5. Uczeń przebywa na terenie budynku szkolnego w obuwiu zmiennym, tekstylnym, pamięta o zawiązywaniu sznurowadeł.
 6. O zauważonym podczas przerwy wypadku rówieśnika uczeń natychmiast zawiadamia dyżurującego na korytarzu nauczyciela lub inną znajdującą się w pobliżu osobę dorosłą.
 7. Do szkoły nie wolno przynosić oraz bawić się na przerwach takimi niebezpiecznymi przedmiotami jak: dezodoranty, petardy, lufki, proce, kapiszony, wskaźniki laserowe, ostre przedmioty, zapałki, zapalniczki itp.
 8. Czas przerwy uczeń spędza w sposób sprzyjający relaksowi, odprężeniu: w szczególności w czasie przerwy międzylekcyjnej uczeń nie powinien:
  • wychodzić poza teren szkoły (na ulicę, boisko, teren gimnazjum);
  • niszczyć mienia szkoły (kopać i trzaskać drzwiami, niszczyć ozdoby i rośliny na korytarzach, dewastować toalety);
  • brać udziału w niebezpiecznych zabawach, bójkach
  • hałasować (krzyki, piski, gwizdy) śmiecić, pluć na podłogę;
  • kopać piłek, butelek i innych przedmiotów;
  • biegać po korytarzach i klatkach schodowych;
  • siadać na parapetach, wychylać się przez okna (otwieramy tylko lufciki);
  • chować się i przebywać bez potrzeby w WC, bawić się w szatni;
  • zachowywać się niegrzecznie, arogancko wobec pracowników szkoły, pań woźnych, nauczycieli, rówieśników;
  • inicjować lub podżegać do konfliktów, bójek między uczniami, robić złośliwych żartów, przezywać, podstawiać nogi kolegom itp.
  • podczas zimy nie wolno wnosić na teren szkoły śniegu, rzucać nim w kolegów
 9. Na bloku sportowym uczniowie w czasie w czasie przerwy przebywają w szatniach aby założyć strój sportowy. Zachowują się tam zgodnie z zasadami bhp.
 10. Podczas przerwy uczniowie mogą opuścić szatnię w celu spożycia obiadu,
 11. skorzystania z toalety. Wszelkie problemy zgłaszają nauczycielom WF.
 12. Po usłyszeniu dzwonka kończącego przerwę uczeń niezwłocznie ustawia się
 13. pod drzwiami sali, w której będzie miał lekcję i czeka na nauczyciela, który otworzy salę.
 14. Uczeń ma pełną świadomość, że jego zachowanie na przerwie będzie miało wpływ na ocenę miesięczną, semestralną czy roczną z zachowania.