REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU
w Szkołe Podstawowej Nr 162
im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
w Łodzi§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w pracowniach informatycznych, bibliotece oraz w poszczególnych klasach przysługuje uczniom Szkoły, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom Szkoły; w wyjątkowych sytuacjach innym osobom, jeśli Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę.
 2. Korzystanie z komputerów (programów użytkowych i multimedialnych) jest bezpłatne.
 3. Uczniowie korzystają z komputera tylko pod opieką nauczyciela.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie w dowolnym czasie jego pracy przez osoby uprawnione (nauczyciela, administratora sieci).
 5. Przy stanowisku komputerowym mogą jednocześnie znajdować się co najwyżej dwie osoby.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia w szatni wierzchniej odzieży.
 7. Uczeń po zajęciu miejsca przy komputerze zobowiązany jest do poinformowania nauczyciela o wszelkich brakach, zniszczeniach sprzętu, jak również o nieprawidłowościach związanych z działaniem komputera, jeśli takie zauważył.
 8. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów w pobliżu stanowiska komputerowego.
 9. Nauczyciel może odmówić uczniowi dostępu do komputera bez podania przyczyny, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
 10. Użytkownik komputera zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznego regulaminu pracowni, jeśli takowy istnieje.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERA I INTERNETU
 1. Korzystanie z multimediów, internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
 2. Uczeń może korzystać z Internetu tylko na komputerze z zainstalowanym programem filtrującym treści.
 3. Uczeń obsługuje sprzęt komputerowy zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
 4. Po skończeniu pracy użytkownik ma obowiązek zostawić komputer wyłączony.
 5. Użytkownicy komputera mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć.
 6. Wszystkich użytkowników sieci internetowej obowiązuje stosowne zachowanie się w sieci i działanie zgodne z regułami tak zwanej netykiety Zalecenia netykiety:
       a. dla grup i list dyskusyjnych:
             - zakaz wysyłania tzw. „łańcuszków szczęścia”
             - nakaz wypełniania pola temat listu
             - stosowanie się do reguł pisania obowiązujacych w danej grupie
             - zakaz nadmiernego wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz
             - zakaz wysyłania emaili/postów do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej
             - zakaz pisania nie na temat
             - zakaz pisania kilka razy z rzędu
       b. dla usług interaktywnych (komunikatory, czaty, fora dyskusyjne):
             - zakaz floodowania (wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu)
             - nakaz zapoznania się z FAQ danego/forum/czatu (lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących korzystania z forum/czatu, wraz z odpowiedziami na nie)
             - zakaz nagabywanie (upartego łączenia się) osób które sobie tego nie życzą
             - zakaz ciągłego pisania wielkimi literami
 7. Użytkownikowi komputera zabrania się:
  • instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie
  • usuwania cudzych plików, odinstalowania programów
  • przesuwania jednostki centralnej, dekompletowania sprzętu
  • dotykania elementów z tyłu komputera, kabli zasilających, a także kabli sieciowych
 8. Użytkownikowi internetu zabrania się:
  • przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo, powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe oraz oszczerstw i treści obrażającej uczucia innych
  • wyszukiwania i rozpowszechniana treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści
  • uprawiania hazardu
  • rozpowszechniania niechcianych wiadomości e-mail (spam-u)
  • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie
  • prowadzenia działalności komercyjnej
  • działania na szkodę innych użytkowników Internetu
 9. Za wszelkie szkody spowodowane przez świadome działanie ucznia, odpowiedzialność ponoszą rodzice według postanowień zawartych w Statucie Szkoły.

§ 3. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA UCZNIÓW
 1. W razie wypadku (np. porażenia prądem) należy natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie oraz powiadomić nauczyciela.
 2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić nauczyciela, który powinien wyłączyć zasilanie główne.
 3. W sytuacjach awaryjnych uczniowie powinni natychmiast przerwać wszystkie prace ze sprzętem komputerowym, zachować spokój oraz ściśle wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły oraz uczniów korzystających z komputera zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi.
 2. W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Statutu Szkoły, wewnętrzne regulaminy pracowni oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.