REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej Nr 162
im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego
w Łodzi


ROZDZIAŁ I
Nazwa Reprezentacji Rodziców
§ 1.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 162 im.Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi


ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Rady Rodziców
§ 2.

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu Rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowania do innych organów Szkoły w tym zakresie spraw.

2. Celami Rady Rodziców jest w szczególności:
 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
 • pełna realizacja określonego planu pracy,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności Szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
 • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły,
 • możliwości bezpośredniego kontaktu Rodziców z Radą Rodziców,
 • określanie struktur działania ogółu Rodziców oraz Rady Rodziców,

3. Kompetencje Rady Rodziców:
 1. Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i Rodziców): jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny: program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ III
Organizacja działania ogółu Rodziców i Rady Rodziców
§ 3.

a/ Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu Rodziców Szkoły jest zebranie Rodziców klasy

b/ Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z 3 osób.

c/ Wszyscy członkowie Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.

d/ Plenarne zebranie Klasowych Rad Rodziców szkoły wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

e/ Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Klasowych Rad Rodziców.

f/ Prezydium Rady Rodziców składa się z 7 członków, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i 3 Członków Prezydium. Prezydium konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

g/ Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i członków na swym pierwszym posiedzeniu.

h/ Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze.

§ 4.

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia. Prezydium Rady Rodziców i Komisja Rewizyjna działają do czasu ukonstytuowania się Prezydium i Komisji kolejnej kadencji.


ROZDZIAŁ IV
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 5.

1. Rada Rodziców uchwały podejmuje zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Prezydium i Komisja Rewizyjna Rady Rodziców uchwały podejmuje zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków.

3. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

4. Uchwały protokołowane są w Protokolarzu Rady Rodziców Szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za Protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz Prezydium Rady.ROZDZIAŁ V
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 6.

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane na wniosek Klasowych Rad Rodziców reprezentujących co najmniej 30% klas, na wniosek Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Komisji Rewizyjnej i Prezydium Rady.

§ 7.

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Na posiedzenia Prezydium można zaprosić Dyrektora szkoły i inne osoby.

2. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w Protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność Sekretarz Prezydium.

§ 8.

Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Klasowej Rady Rodziców, dowolnej grupy Rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 10% składu Rady Rodziców. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawione plenarnemu zebraniu Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

§ 9.

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakie te zespoły podjęły.

§ 10.

Zebrania Rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych Rodziców, Klasowej Rady Rodziców lub Wychowawcy klasy. Liczba zebrań Rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby zebrań szkolnych.ROZDZIAŁ VI
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 11.

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
 1. ze składek Rodziców,
 2. z wpłat osób fizycznych i prawnych, do których zwróci się Prezydium Rady,
 3. z imprez dochodowych organizowanych przez Radę Rodziców,
 4. z działalności gospodarczej,
 5. z lokat terminowych,
 6. z innych źródeł.
§ 12.

Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Propozycje wysokości składki rocznej przedstawia Prezydium Rady Rodziców.

§ 13.

1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się po podjęciu uchwał o wydatkowaniu, przez prezydium Rady Rodziców.
2. Roczny plan wydatków ustala prezydium Rady Rodziców.
3. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby czy organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.ROZDZIAŁ VII
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 14.

1. Do obsługi księgowo-rachunkowej fundusz Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zatrudnia się osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu księgowości. Płace księgowego ustala i umowę o pracę zawiera Prezydium Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców uchwala zakres czynności i odpowiedzialności księgowego.
2. Prezydium wyznacza Skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego.
3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowania na nim środków oraz wykonywania bieżących wpłat i przelewów.
4. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.ROZDZIAŁ VIII
Zasady przyznawania pomocy materialnej uczniom z funduszu Rady Rodziców

§ 15.

Rada Rodziców może postanowić o przyznawaniu przez nią pomocy materialnej dla Uczniów.

§ 16.

Formy pomocy materialnej:
 • Zasiłek losowy
 • Świadczenia czasowe /zakup podręczników/
 • Świadczenia materialne

§ 17.

Środki przeznaczone na świadczenia pomocy materialnej Uczniom:
 • Do 10% rocznych wpływów na konto Rady Rodziców.
 • Wpłaty przekazywane na konto Rady Rodziców przez osoby prawne i fizyczne.

§ 18.

Warunki przyznawania pomocy Uczniom:
 • Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.
 • Zasiłek losowy może być przyznany Uczniowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji, a ze względów proceduralnych nie może skorzystać z pomocy systemu szkolnego.
 • Osoba prawna lub fizyczna dokonująca wpłaty na pomoc materialną uczniom może sama określić warunki korzystania z jej funduszu (przeznaczenie, wysokość, określenie konkretnego odbiorcy pomocy).

§ 19.

Wysokość pomocy materialnej:
 • Wysokość pomocy materialnej określa w każdym przypadku Prezydium Rady Rodziców.
 • Przyznanie świadczenia finansowego nie jest jednoczesne ze złożeniem wniosku o pomoc.

§ 20.

Tryb przyznawania i wypłacania pomocy materialnej:

1. Pomoc materialną przyznaje Prezydium Rady Rodziców po zapoznaniu się z opiniami
pedagoga szkolnego oraz wychowawcy klasy.

2. O pomoc materialną dla Ucznia może wystąpić:
      a. uczeń
      b. rodzice lub opiekunowie ucznia
      c. wychowawca klasy
      d. pedagog szkolny
      e. samorząd uczniowski

3. Potwierdzenie o przyznanej pomocy dokonuje Rodzic lub Opiekun Ucznia, w wyjątkowych sytuacjach Uczeń i Wychowawca.

4. Fakt rozpatrzenia prośby o przyznanie pomocy materialnej odnotowany jest w protokole posiedzenia Rady Rodziców, a decyzja zapada w głosowaniu jawnym, większością głosów Prezydium Rady Rodziców.

5. Od decyzji Prezydium Rady Rodziców tryb odwoławczy nie przysługuje.ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 21.

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a Prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów Szkoły.

2. W razie konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie spektowania jej uprawnień oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 22.

Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie następuje przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV statutu.

§ 23.

Tracą moc wszystkie inne uregulowania dotyczące reprezentacji Rodziców w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi.

§ 24.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.