Menu
Polityka prywatności
MonitoringCertyfikaty

 

  Stołówka
Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

1. Obiady wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne.
2. Stołówka szkolna wydaje obiady:
- podczas przerw lekcyjnych
        godz. 11.30 – 12.00
        godz. 12.45 – 13.05

- w godz. 11.15 - 13.50 dla uczniów kl. I-III, grup świetlicowych i grup zorganizowanych w dniach wycieczek szkolnych

- w godz. 11.15 - 13.00 dla nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej

3. W wyjątkowych wypadkach dyrektor szkoły ustala inne godziny wydawania obiadów.

4. Na tablicy ogłoszeń wywiesza się informacje dotyczące jadłospisu na dany tydzień oraz inne informacje dotyczące wydawanych obiadów.

Wpłaty za obiady dokonujemy tylko przelewem
na konto Szkoły Podstawowej Nr 162.
Numer konta: 42 1560 0013 2030 5877 2000 0006

Podajemy w kolejności: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc dokonywana jest wpłata, jeżeli nie za wszystkie dni, to bez których dni.

By usprawnić Państwu wyliczenie niepełnych wpłat, będziemy podawać wykaz w postaci tabelki dni obiadowych obowiązujących w danym miesiącu.
Termin wpłat od 21 do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obiadowy.
Koszt jednego obiadu dla uczniów: 5,50
Dla nauczycieli: 6,70

5 Odliczenia obiadów spowodowane chorobą, wyjściem poza teren szkoły z nauczycielem, wycieczką szkolną lub innymi zaistniałymi przyczynami należy zgłosić dzień wcześniej w sekretariacie SP 162 osobiście lub telefonicznie 0-42 646-20-02. (np. zgłoszenie dokonane w dniu 05.09.2019r. będzie odliczone dopiero od dnia 06.09.2019r., tj. następnego dnia po zgłoszeniu z niekorzystania z opłaconych obiadów).

6. W przypadku zgłoszonej nieobecności ucznia lub pracownika uprawnionego do korzystania z obiadu zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z obiadu w stołówce szkolnej za każdy dzień , z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.

Harmonogram wpłat
Wpłata za:Koszt:Terminy wpłat
Październik21 x 5,50 zł = 115,50 22.09-28.09.2020
Listopad18 x 5,50 zł = 99,00 20.10-27.10.2020
Grudzień14 x 5,50 zł = 77,00 20.11-27.10.2020
Styczeń17 x 5,50zł = 93,50 01.01-03.01.2021
Luty 202010 x 5,50 zł = 55,00 04.02-11.02.2021
Marzec23 x 5,50 zł = 126,50 22.02-25.02.2021
Kwiecień17 x 5,50 zł = 93,50 22.03-26.03.2021
Maj 202017 x 5,50 zł = 93,5023.04-27.04.2021
Czerwiec 202015 x 5,50 zł = 82,50 21.05-27.05.2021


Uprzejmie prosimy o przestrzeganie w/w terminów. Dziękujemy.

Dla ułatwienia państwu przeliczania podajemy poniższą tabelkę.

Zasady Kulturalnego Zachowania w Stołówce Szkolnej
Szkoły Podstawowej Nr 162 im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego
1.  Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać osoby spożywające obiad.
2.  W czasie obiadu dyżury pełnią nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
3.  W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem obiadu.
4.  Uczniowie przebywający w stołówce zobowiązani są do kulturalnego zachowania się.
5.  Po wejściu do stołówki uczniowie powinni położyć plecaki w wyznaczonym miejscu
6.  Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu (nie zajmujemy miejsc kolegom) .
7.  Po odebraniu obiadu z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój talerz do stolika i spożywa z zachowaniem kultury.
8.  Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub nie stosować innych niestosownych zachowań. Nie używamy wulgaryzmów.
9.  Po skończeniu jedzenia pozostawiamy po sobie porządek i czystość na stoliku oraz pod nim, odnosimy talerze, sztućce, kubek do  wyznaczonego okienka( zmywalni).
10.  Za szkody spowodowane umyślnie przez uczniów odpowiadają materialnie rodzice.
11.  O niewłaściwym zachowaniu ucznia w stołówce poinformowany będzie wychowawca klasy, dyrektor szkoły oraz rodzice. 
   Dla rodzica

Projekty

.